Com comprar el grup electrogen ideal per a les seves necessitats?

Les apagades produïdes per un tall d’electricitat poden ser un veritable maldecap. Per evitar aquestes situacions és probable que hagi pensat en com comprar un grup electrogen adequat per resoldre el problema durant una emergència.

Protegir-se davant la possibilitat de pèrdues periòdiques o habituals de potència de la xarxa elèctrica és una de les prioritats per a moltes empreses.  És gairebé una obligació evitar al màxim les possibles pèrdues econòmiques, així com salvaguardar les instal·lacions crítiques en cas d’apagades. Està clar que el primer que s’ha de tenir en compte són les característiques i els avantatges per saber com comprar un grup electrogen  idoni.

com comprar un grup electrogen
Necessita un grup electrogen?

Què és un grup electrogen?

cómo comprar un grupo electrógeno

Un grup electrogen és un aparell la funció del qual és convertir la capacitat calorífica en energia mecànica i, posteriorment, en elèctrica. Es compon principalment per un motor i un alternador units i implementats en una base que pot contenir tancs de combustible, bateries, un marc de transferència de càrrega, un silenciador o un panell de control, segons el model seleccionat. La seva funció principal és proveir l’energia necessària per poder respondre les demandes energètiques d’una manera real i eficient. Pot ser la font principal o el suport d’una altra font d’electricitat.A Agresa el podem assessorar a l’hora de comprar grups electrògens per garantir-li que n’escull un d’adequat per a la seva casuística concreta.

Més sobre AGRESA

Com comprar un grup electrogen? Tenint en compte els tipus i les seves característiques

Cada client pot tenir diferents necessitats o exigències pel funcionament d’un grup electrogen. Els principals factors que cal tenir en compte si s’està preguntant com comprar un grup electrogen són el tipus d’ús del generador, si el seu funcionament és continu o esporàdic, la càrrega que ha de suportar, on s’ubicarà l’equip i les condicions climatològiques a l’hora d’escollir el seu grup electrogen.

Els grups electrògens convencionals

Els grups electrògens convencionals funcionen a base de combustibles fòssils com la gasolina o el dièsel. La gran majoria d’aquests generadors són alternadors, la qual cosa implica que presenten dificultats a l’hora de mantenir la seva velocitat estàndard. No tenen cap sistema de regulació de tensió de sortida.

Aquests generadors són els més econòmics i la tensió del corrent que generen pot no ser massa estable, tenint alguns pics. Es fan servir per a tota mena d’aparells i màquines que no exigeixen una tensió estable. Generalment serveixen amb màquines pesades o eines que no estan en sintonia amb la xarxa elèctrica.

com comprar un grup electrogen
Tipus de generadors convencionals

Els grups electrògens AVR

Els grups electrògens AVR són generadors de corrent més sofisticats i estan dotats d’un sistema de regulació automàtic de tensió, garantint la seva estabilitat en una tensió similar a la subministrada per la xarxa elèctrica. Es fan servir per alimentar electrodomèstics, aparells electrònics i màquines que exigeixin una tensió estable per treballar correctament.

cómo comprar un grupo electrógeno

Els grups electrògens inverter

Els grups electrògens inverter funcionen bàsicament a través de l’ús de combustible com a font d’alimentació amb un sistema d’arrencada elèctric que permet generar electricitat. Es fan servir per alimentar els equips electrònics que són més delicats. Són equips que requereixen un corrent de qualitat, sense pics de tensió ni alteracions en el subministrament.

El règim del motor s’adapta a la demanda sol·licitada, millorant el consum i un nivell inferior de sorolls, ja que el generador treballa a les revolucions (rpm) necessàries per satisfer la demanda. Són els models més lleugers i compacte, essent molt utilitzats per equips electrònics sensibles, àudio, vídeo, càmping, aire lliure.

Com comprar un grup electrogen de la potència adequada?

S’ha de seleccionar de manera adequada la potència que tindrà el grup electrogen perquè funcioni correctament. Per això, cal calcular la suma de potències dels equips i components que ha de suportar el grup electrogen i tenir en compte una sèrie de factors correctors, com l’arrencada o el marge de seguretat.

Certs grups electrògens necessiten una potència d’arrencada major a la potència real de funcionament. Això es coneix com a potència mínima requerida (PMR) i és el factor entre la potència d’arrencada i la potència de funcionament. Aquest valor es troba a la placa d’identificació de l’equip.

És necessari que existeixi un marge de seguretat per evitar que el generador funcioni sempre al 100% de la seva capacitat. Això garanteix una major vida útil del grup electrogen. Aquest marge de seguretat ha d’estar garantit pel mateix PMR de l’aparell.

cómo comprar un grupo electrógeno

Altres aspectes a tenir en compte a l’hora de comprar un grup electrogen

Com a experts en la venda i el manteniment preventiu de grups electrògens, des d’Agresa ens prenem la llibertat de donar-li alguns consells extra o consideracions que hauria de tenir en compte si vol comprar un grup electrogen.

com comprar un grup electrogen

Alguns grups electrògens funcionen amb motors que poden fer soroll. Per això és important determinar si el seu ús és per alimentar d’electricitat la seva llar o el seu negoci per adquirir un model insonoritzat per evitar els sorolls molestos. En cas de ser en un espai obert com pot ser una obra de construcció o un camp, el soroll pot ser una molèstia menor i no serà cap inconvenient el fet d’utilitzar un model amb el xassís obert.

Els motors dels grups electrògens funcionen amb combustió interna i això permet que es pugui escollir la gasolina o el dièsel com a combustible per al seu funcionament. Els grups electrògens a dièsel tenen una autonomia superior i una vida útil més llarga. Són els més adequats per a usos més intensius i continuats. Aquests generadors són els més robustos, duradors, confiables i de gran potència.

Aquells que funcionen amb gasolina solen ser menys sorollosos i tenen un cost inferior. Són ideals per a situacions en les quals en farem poc ús i no massa continuat, és a dir, per a usos esporàdics en situacions en què el farem servir amb els corresponents cicles de pausa.

com comprar un grup electrogen

Altres característiques o accessoris per personalitzar i adaptar el grup electrogen a les nostres exigències o necessitats poden ser si l’arrencada és manual o automàtica, si disposa d’arrencada a distància, capacitat del dipòsit de combustible, autonomia, el pes i les dimensions del grup electrogen.

La mobilitat del grup electrogen és un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’escollir-lo. Si el grup ja supera la franja dels 20-30 kg i l’ha d’ubicar en diferents zones de l’immoble és important comprar un generador que tingui rodes per tal de facilitar-ne el trasllat.

Com comprar un grup electrogen a Agresa?

Per adquirir un grup electrogen que s’ajusti adequadament a les seves necessitats pot comptar amb l’assessorament d’Agresa. Només ha de contactar amb nosaltres trucant al 93 877 20 20 o escrivint-nos un correu a agresa@agresa.es. Serà un plaer atendre’l!

Contacti ara amb nosaltres